Privaatsustingimused - Sirvi

Privaatsustingimused

I. Sissejuhatus

1. Lehepunkt OÜ (edaspidi Lehepunkt) igapäevasteks peamisteks majandustegevusteks on ajakirjandusväljaannete hulgi- ja jaemüük, jaotuse ja logistika korraldamine ning rahvusvaheliste ajakirjandusväljaannete maaletoomine. Sortimendis on kõik ajakirjandusliku väljaanded, sellega seotud kaubad ja teenused. Isikuandmeid töötleb Lehepunkt füüsilisest isikust klientide tellimuste vormistamiseks ja täitmiseks. Oma tegevuses juhindub Lehepunkt isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) meie enda Andmekaitsealasest Strateegiast (asub siin) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis sätestatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.2. Lehepunkt mõistab, et andmesubjektid on teadlikud ja hoolivad oma isikuandmete töötlemisest ja kinnitab andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtutakse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Lehepunkt poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

II. Andmekaitsespetsialist (AKS)

2.1. Lehepunkt OÜ, registrikood: 12113637, asukohaga Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406, andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik: Liisa-Indra Pajuste, Lehepunkt OÜ, kommunikatsioonispetsialist, töö tegemise asukoht: Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406, e-posti aadress Liisa-Indra.Pajuste@lehepunkt.ee, telefoni number 633 6027

III. Andmete kogumine

3.1. Lehepunkt kogub isikuandmeid peamiselt oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud kauba ja teenuse müümiseks või osutamiseks ja varieeruvad kauba või teenuse müüginõuetest johtuvalt. Tavapäraselt kauba või teenuse müümisel isikuandmeid ei töödelda v.a. personaalsed tellimised, mille täitmiseks on vaja korraldada transporditeenuse osutamine klientide aadressidele.
Müügitehingute käigus kogutakse üksnes minimaalselt vajalik kogus kliendi kontaktandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress, mis on vajalik tagamaks kauba transporditeenuse osutamise. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et täita kliendiga sõlmitud või vahendatavat lepingut, müüa kliendile tema poolt soovitud kaupa või vahendada kliendile tema poolt soovitud teenust. Lehepunkt ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.1.1. Klienditoe telefonile helistamisel isikuandmete töötlemine

Klienditoe telefonile helistamisel on Lehepunktil õigus kõned salvestada. Sellest teavitatakse helistajaid alati enne kõne algust. Kuna Lehepunkt on üks suhtluse osapooli on Lehepunktil õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) telefonivestluse käigus avaldatud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks kliendiga on Lehepunkt. Kui on vajalik helistaja isiku tuvastamine, siis küsitakse helistajalt isikutuvastuseks vaid minimaalselt vajalik kogus isikuandmeid. Kõnesalvesalvestusi säilitatakse kuni 60 päeva, peale seda need kustutatakse.

3.1.2. Videosalvestamine jaotuskeskuses ja kontoris

Lehepunkt jaotuskeskuses ja kontoris toimub videosalvestamine ilma heli salvestamise funktsioonita, mille eesmärgiks on: töötajate ja külastajate kaitsmine, Lehepunkt vara kaitsmine, varguste ja vandalismi ning muude kuritegelike rünnete ennetamine, selliste juhtumite uurimine, riskide maandamine ning samuti tehingute toimumise, isikut tõendavate dokumentide kontrollimise tõendamine ja töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnanormide järgimine jms tegevus. Isikuid teavitatakse sellisest tegevusest vastava teatega. Salvestistega kogutud andmeid töötleb Lehepunkt ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik. Salvestisi säilitatakse kuni 60 päeva.

3.2. Lehepunkti internetikeskkond www.lehepunkt.ee nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Lehepunkt kasutab seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks, turvalisemaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võib kasutada kliendi IP aadressi, et diagnoosida probleeme Lehepunkt serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka cookies`ite süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri Do Not Track (DNT) signaalile.

IV. Millal ja kuidas Lehepunkt isikuandmeid hoiab

4.1. Kliendi kohta kogutud andmeid (lihtsalt loetud ja mitte kogutud andmeid ei hoita ega säilitata), millised on saadud kliendi ostude kaudu, hoitakse Lehepunktis ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, kes asub Euroopa Liidus. Kõnealune kolmas osapool ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta isikuandmeid muuks otstarbeks, kui meie jaoks hoiustamiseks ja varundamiseks.

V. Millal ja kuidas Lehepunkt kliendi isikuandmeid kasutab

5.1. Peamiselt kasutatakse kliendi isikuandmeid kauba müümiseks või teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda ja kauba ning teenuste sortimenti vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma klientide soove ja eelistusi.

5.3. Kui klient on andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda.

5.4. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada kliendi isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, kliendi eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et kliendi isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik kliendiga ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks kliendi isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume kliendil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

VI. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. Lehepunkt asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida Lehepunkt kogub töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus. Klientide andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu.

VII. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud kliendile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Lehepunkt kliendi kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui klientidel on küsimusi puudutavalt isikuandmeid, palume võtta ühendust järgmise e-postiaadressi vahendusel info@lehepunkt.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.2. Kui klient soovib teada saada kas Lehepunkt töötleb tema isikuandmeid või klient soovib ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, palume Lehepunktiga ühendust võtta järgmise e-postiaadressi vahendusel info@lehepunkt.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.3. Füüsilisest isikust klientidel on õigus oma andmete ülekandmisele. Lehepunkt võimaldab saada masinloetaval kujul kliendi valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada. Siin ei saa Lehepunkt aga tagada, et teine teenusepakkuja on võimeline kliendi isikuandmeid vastu võtma. Andmete ülekandmise õigus on piiratud kliendi poolt Lehepunktile esitatud struktureeritud andmetega üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; õigus rakendub ainult andmetele, mida Lehepunkt kasutab kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult ja vastava õiguse teostamisel peab Lehepunkt arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele. Õiguse kasutamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil info@lehepunkt.ee või ülal toodud postiaadressil.

Uuri andmesubjekti õiguste kohta täpsemalt siit: www.aki.ee

VIII. Kliendi andmete turvalisus

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida kliendid sisestavad Lehepunkt internetikeskkonnas, kasutab Lehepunkt füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendab ja testib Lehepunkt kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Lehepunkt internetivõrgud on katistud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Klientide isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. Lehepunkt kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja Lehepunkt tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele. Tuleb siiski märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Lehepunkt internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware).

8.3. Sellele lisaks, koolitab Lehepunkt oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Lehepunkti pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

IX. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

9.1. Nagu iga organisatsioon ja regulatsioonid nii ka Lehepunkt ja andmekaitse regulatsioonid sh tõlgendused, kindlasti muutuvad ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et Lehepunkt’il on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest kliente ette teavitamata. Muudatused avaldame samal oma Privaatsusteabe veebilehel. Lehepunkt võib küll kliente teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui klient ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega (uuri täpsemalt siit: www.lehepunkt.ee).

X. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

XI. Küsimused, kaebused

11.1. Kui kliendi poolt meile usaldatud isikuandmed on muutunud, palun võtke Lehepunktiga ühendust. Kui kliendil on täiendavaid küsimusi tema isikuandmete kohta, kindlasti võtke Lehepunktiga ühendust. Lehepunkt vastab koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Tuleb samas valmis olla, et isikuandmete kaitsmise raames võib Lehepunkt kliendilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Lehepunkt peab olema kindel, et info läheb ainult õigele inimesele. Mõningatel juhtudel saab Lehepunkt ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult või kui kliendil on küsimusi, on kliendil alati õigus kontakteeruda ja teavitada sellest Lehepunkt andmekaitsespetsialisti e-posti aadressil Liisa-Indra.Pajuste@lehepunkt.ee või ülal toodud andmekaitsespetsialisti postiaadressil.

11.3. Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes.

Veebiteenuste pakkumiseks kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Klõpsates "Nõustun", annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui olete need keelanud. Lisainfo küpsiste kohta